BOVI pasta

Jedinečná chemická sloučenina konzistence pasty, která vám zjednoduší odrohování mladých zvířat na každé farmě, u každého chovatele

Při odrohování BOVI pastou nepotřebujete zbytečně velký počet lidí na fixaci zvířat a tím odpadá i stres pro zvířata, nepotřebujete přístup k elektrické síti ani otevřený oheň, nepotřebujete anestetikum na znecitlivění, sedativum na zklidnění zvířat ani analgetikum na utišení bolesti, dezinfekci na rány, nepotřebujete fixační klec ani dalších nástroje.

Odrohovací pasta BOVI se používá na odrohování telat, kůzlat a jehňat:

  • pro odrohování 4-6 dní starých zvířat, u kterých jsou hmatatelné zárodky rohů
  • po ostříhání chlupů ze zárodku rohu se pasta aplikuje na roh a okolní kůži pomocí vatové tyčinky
  • následně se pasta vtírá do kůže po dobu 30-40 sekund
  • pasta má vynikající přilnavost a účinkuje dlouhodobě, tím je proces odrohování ukončen a po 10-12 dnech se odumřelá kůže sloupne
  • po odloupnutí je nová kůže dostatečně zesílená, nekrvácí a nemůže se infikovat
  • obsah jedné stříkačky 10 ml – vystačí na odrohování 4-6 zvířat

Upozornění:
Ošetřené zvíře držte odděleně po dobu 6 hodin po aplikaci pasty.
Pastu neaplikujte v otevřeném prostoru, kde prší – může se smýt do očí zvířat.

Pokyny pro bezpečné používání: R22 Škodlivý po požití. R38 Způsobuje silné poleptání. S1/2 Uchovávejte uzamčený a mimo dosah dětí. S24/25 Zabraňte kontaktu s očima a pokožkou. S36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv a rukavice. Používejte ochranu očí a obličeje. S50 Nemíchejte s kyselinami.

První pomoc: V případě nadechnutí přenést postiženého na čerstvý vzduch;při styku s přípravku s pokožkou tuto umýt vodou a mýdlem a důkladně opláchnout; při styku s okem otevřít oční víčko a oko důkladně vyplachovat vodou po dobu 15 minut; při požití ústa důkladně vypláchnout, vypít max. 0,3 l vlažné vody a nevyvolávat zvracení. Ve všech případech další postup ihned konzultovat s lékařem. V případě potřeby může lékař kontaktovat Národní toxikologické centrum.

Nebezpečné chemické látky ve výrobku: hydroxid draselný (EC:215-181-3).

Skladování, použitelnost: Skladujte v suché, chladné, tmavé, dobře větrané  místnosti odděleně od potravin při teplotě do 25°C. Chránit před přímým sluncem, světlem, zdrojem tepla a mrazem.  Takto skladovaný přípravek má dobu použitelnosti 12 měsíců.

Likvidace: v souladu se zákonem o odpadech jako nebezpečný odpad.